/[nagraffiti]/nagraffiti.spec
ViewVC logotype

Diff of /nagraffiti.spec

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 69 by racvision, Mon Dec 18 15:05:37 2017 UTC revision 70 by racvision, Wed Dec 20 10:25:22 2017 UTC
# Line 143  fi Line 143  fi
143  #%{__chmod} 640 %{mysql_passwd_path}/%{name}  #%{__chmod} 640 %{mysql_passwd_path}/%{name}
144    
145  # Add initscript to system V start :  # Add initscript to system V start :
146  if test -x /sbin/chkconfig; then  systemctl enable  %{name}
147          /sbin/chkconfig --add %{name}  systemctl start %{name}
         /sbin/chkconfig %{name} on  
 fi  
148    
149    
150  #====[ pre uninstall scripts  #====[ pre uninstall scripts

Legend:
Removed from v.69  
changed lines
  Added in v.70

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.8